آیا میخواهید سربازی راحتی داشته باشید؟

نمی شود ، مگر اینکه …