مزایای بیمه سربازی

 

دفترچه بیمه درمانی

بیمه سربازان نیروهای مسلح

درگفت وگو با مدير بيمه سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح

 

از جمله تسهيلات و مزايايي كه طي سا لهاي اخير براي رفاه حال سربازان وظيفه كشورمان توسط مسئولان در نظر گرفته شده و با تلاش و پيگيري بسيار زياد ستاد كل نيروهاي مسلح به مرحله اجرا درآمده، بيمه خدمات درماني اين عزيزان است. با توجه به اين موضوع، جهت آشنايي بيشتر سربازان با جزئيات امر و استفاده بهينه از دفترچه بيمه خود، با دكتر فرهاد امامي كلائي، مدير بيمه سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح گف توگويي انجام داد هايم كه توجه خوانندگان عزيز را به آن جلب مي كنيم.

 

– آقاي دكتر! ضمن عرض خسته نباشيد خدمت شما و همكارانتان در سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، لطفاً در خصوص بيمه خدمات درماني سربازان وظيفه نيروهاي مسلح توضيحات لازم را بفرماييد. بس ما للهالرحم نالرحيم. با تشكر از زحمات دست اندركاران سایت سربازشو كه سعي در ارائه آگاهي و اطلاعات لازم در خصوص تسهيلات و مزاياي درنظر گرفته شده براي سربازان عزيز دارند، جهت بيان توضيحات در مورد بيمه خدمات درماني سربازان وظيفه، ابتدا لازم است اشار هاي داشته باشم به نحوه و سير مقرر شدن بيمه مذكور و سپس در ادامه، مزاياي اين نوع بيمه درماني را بيان كنم.
سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح به عنوان يك سازمان ارائ هدهنده خدمات درماني و تأمي نكننده بيمه درماني نيروهاي مسلح، در قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي به نام بيمه ارتش شكل گرفت و در ادامه با نام سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح در سال 1372 اساسنامه جديد آن تصويب و به عنوان يك «سازمان » زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح فعاليت خود را ادامه داد.

اين سازمان از نظر ساختاري داراي يك ستاد اصلي و مركزي در تهران بوده و در سطح كشور داراي 10 اداره كل است. هر اداره كل نيز، مسئوليت پ يگيري، نظارت و اجراي دستورالعم لهاي سازمان را از طريق شعب مركزي تحت پوشش خود را دارد كه در هر استان يك شعبه مركزي سازمان وجود دارد و هر كدام از شعب مركزي هم با توجه به حيطه وظايف خود، داراي شعبي در سطح استا ن و مناطق تابعه خود هستند. به اين ترتيب م يتوان گفت كه تقريباً در اكثر
شهرهاي مهم كشور با توجه به تعداد بيمه شدگان آن شهر، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح داراي شعبه و دفتر نمايندگي است. و طوري برنام هريزي شده كه بيم هشدگان سازمان دسترسي مناسبي به شعب اين سازمان داشته باشند.

سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح با توجه به وظيفه اصلي خود كه تأمين درمان بيم هشدگان نيروهاي مسلح است، براي اينكه بتواند به صورت مطلو بتري خدمات خود را ارائه دهد، از حدود سال1380 مكانيزه كردن سامانه سازمان را به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار داد و در سال 1383 توانست اولين سامانه مكانيزه خود، يعني سامانه بيم هگري را به صورت مكانيزه و آنلاين به اجرا درآورد. سپس اين روند ادامه پيدا كرد، به طوري كه در حال حاضر
سامانه اسناد پزشكي سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح نيز به صورت آنلاين در يك اداره در حال اجرا است و در آينده نزديك در كل كشور اجرايي خواهد شد.

در مورد بيمه درماني سربازان وظيفه بايد بگويم، اين نوع بيمه از حدود يك دهه قبل جزو مصوبات دولت بود و تلاش م يشد بيمه درماني سربازان وظيفه ايجاد و اجرايي شود، اما با توجه به مشكلات دولت از نظر بودجه و مسائل ديگر، برقرار شدن بيمه مذكور به تعويق افتاد، تا اينكه طي سا لهاي 84 – 1383 با توجه به مصوبه و ابلاغيه دولت و آئي ننامه اجرايي، جلسات مداومي تشكيل و پ يگير يهاي لازم توسط ستاد كل نيروهاي مسلح در اين خصوص انجام شد و با همكاري سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح )ساخد(، ارگا نهاي نظامي و سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا، خوشبختانه بيمه درماني
سربازان عزيز در تيرماه 1385 ، رسماً از سوي سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح به اجرا درآمد.

همانطور كه ميدانيد تعدادي از سربازان وظيفه، متأهل بوده و داراي زن و فرزند م يباشند، بنابراين در ابتداي امر با توجه به مشكلات متعددي كه در سطح نيروهاي نظامي وجود داشت، عائله تحت تكفل سربازان نتوانستند تحت پوشش خدمات درماني نيروهاي مسلح قرار بگيرند و لذا به مرور همة سربازان تحت پوشش بيمه مذكور قرار گرفتند و خودشان و عائله تحت تكفل آنان صاحب دفترچه بيمه درماني شدند.

– لطفاً درخصوص بيمه مكمل سربازان وظيفه هم توضيحاتي بفرماييد! در ابتداي شروع پوشش بيمه درماني سربازان، توانستيم سربازان وظيفه را تنها تحت پوشش بيمه اوليه يا پايه، يعني همان بيم هاي كه در حال حاضر سازمان خدمات درماني كشوري و سازمان تأمين اجتماعي ارائه م يدهند قرار دهيم، اما با توجه به اينكه همة بيم هشدگان كادر نيروهاي مسلح و عائله تحت تكفل آنان از سال1379  تحت پوشش بيمه مكمل سازمان هم قرار گرفت هاند كه اين نوع بيمه شامل خدماتي مازاد بر خدمات بيمه پايه است تا بتواند اولاً خدمات مناس بتري به بيم هشدگان ارائه دهد، ثانياً، يك سري از
خدماتي كه تحت پوشش بيمه پايه قرار ندارند را ارائه نمايد و ثالثاً پوشش مناسب بيم هاي را براي بيمار يهاي صع بالعلاج و خاص ايجاد كند، لذا در اين راستا در اوايل سال 1386 بيمه مكمل براي عائله سربازان وظيفه در نظر گرفته شد.

در خصوص بيمه مكمل بايد بگويم كه در حال حاضر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح با بيش از سي و دو هزار مركز پزشكي اعم از دولتي، نظامي، دانشگاهي، خصوصي و… داراي قرارداد است كه بيم هشدگان نيروهاي مسلح م يتوانند با مراجعه به اين مراكز، از خدمات درماني آنها استفاده كنند. )در زماني كه بيمه اوليه برقرار بود، بيم هشدگان م يتوانستند فقط به مراكز دولتي، دانشگاهي و نظامي مراجعه نمايند).

بيمه مكمل سربازان وظيفه از ابتداي سال 1387 براي فرد وظيفه و عائله وي اجرايي شد و سربازان وظيفه نيز توانستند همانند كاركنان كادر و پايور نيروهاي مسلح، از همة خدمات بيمه درماني و در همه مراكز طرف قرارداد سازمان اعم از دولتي، نظامي، خصوصي و… استفاده كنند. فقط يك تفاوت در اين زمينه وجود دارد و آن هم در زمينه بعضي از خدمات دندانپزشكي است كه با توجه به اينكه برخي از اين خدمات دندانپزشكي نيروهاي مسلح محدود به دريافت
با شرايط زماني است ؛ مثلاً هر كدام از كاركنان كادر نيروهاي مسلح فقط هر ده سال يك بار م يتوانند جهت دريافت يك سري كامل دندان مصنوعي از بيمه خود استفاده كنند، لذا يك نيروي وظيفه نميتواند انتظار استفاده از اين نوع خدمات دندانپزشكي را با توجه به سن و طول زمان خدمت خود داشته باشد.

بنابراين به طور كلي در حال حاضر سربازان وظيفه، از هشت خدمت اصلي سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح شامل: ويزيت، دارو، راديولوژي، آزمايشگاه، توانبخشي )فيزيوتراپي(، خدمات سرپايي، بستري، دندانپزشكي، همانند كاركنان كادر نيروهاي مسلح استفاده كنند و از نظر بيمار يهاي خاص هم با توجه به اينكه اگر يك سرباز در حين دوره سربازي دچار بيمار يهاي خاص شود، از خدمت سربازي معاف م يگردد، لذا آندسته از بيمار يهاي خاص
كه مشمول معافيت سرباز وظيفه م يشود، تحت پوشش سازمان قرار نميگيرد، اما بيمار يهاي ديگر شامل خدمات سازمان براي اين قشر عزيز ميباشد.

 

– منظور از عائله تحت تكفل سربازان، چه كساني هستند؟  از نظر تعداد عائله تحت تكفل سربازان وظيفه در بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، در حال حاضر حدود شانزده نوع نسبت تحت پوشش بيم هاي سازمان قرار دارند كه از جمله آنها م يتوان به موارد زير اشاره كرد: خود فرد بيمه شده)سرپرست(، همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر، عروس، داماد و…
با توجه به طول مدت خدمت سربازان وظيفه، عائله تحت تكفل آنان فقط شامل نسب تهاي اصلي، يعني همسر و فرزندان م يشود و در شرايط خاصي با تشخيص و تأييد سازمان نظام وظيفه، پدر و مادر آنان را نيز دربر ميگيرد.

– لطفاً بفرماييد كه مراحل و سير بيمه شدن سربازان وظيفه چگونه است؟سازمان نظا موظيفه عمومي، اسامي سربازان وظيفه پذير ششده را، براي سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح ارسال م يكند و پس از مدت زمان كمتر از 72 ساعت، براي سربازان مذكور امكان صدور دفترچه خدمات درماني جود دارد، اما با توجه به اينكه ممكن است تعدادي از سربازان پذير ششده، خود را به مراكز نظامي آموزشي معرفي نكنند و در محل خدمت خود حاضر نشوند، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، در هركدام از مراكز نظامي آموزشي كشور يك نفر را به عنوان نماينده كاركنان وظيفه تعيين م يكند كه اين نماينده مكلف است آمار سربازان حاضر در آن مركز را به سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح ارائه دهد و دفترچه خدمات درماني سربازان مذكور را دريافت و به آنان تحويل نمايد. بنابراين، ممكن است مدتي طول بكشد تا سربازان وظيفه بتوانند دفترچه درماني خود را دريافت كنند و گاهاً اين موضوع باعث بروز مشكلاتي ميشود كه از جمله اين مشكلات موارد خاصي است كه منجر به بستري مشمول م يگردد. جهت حل اين مشكل هم سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح چار هاي انديشيده است؛ به اين صورت كه اگر لازم باشد يك سرباز در بيمارستان بستري شود، شعبه بيمه خدمات درماني حاضر در آن منطقه، اين مورد را به وسيله فرم خاصي كه با توجه به معرف ينامه يكان خدمتي آن سرباز تنظيم م يشود، به ستاد خدمات درماني نيروهاي مسلح از طريق دستگاه نمابر ارسال م يكند و در ستاد، براي سرباز مذكور يك كد بيمه موقت صادر م يشود و به وسيله اين كد كه دوباره توسط دستگاه نمابر در همان روز به شعبه مذكور ارسال م يگردد، آن شعبه كد بيمه موقت سرباز بستري شده را به ناظر و بيمارستاني خود ارائه بيمارستان موظف م يشود كه
خدمات درماني را به آن سرباز طبق تعهدات سازمان ارائه كند.

آيا سربازان در مدت زماني كه اضافه خدمت خود را طي ميكنند هم، بيمه هستند؟
در مورد بيمه درماني سربازان داراي اضافه خدمت بايد توضيح بدهم كه اگر سازمان نظام وظيفه و يا نيروي مربوطه موضوع اضافه خدمت يك سرباز را به سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح )به صورت سيستميك و به همراه فايل ماهيانه خود( اعلام نكند، اين سازمان موظف نيست كه دفترچه بيمه آن سرباز را تمديد اعتبار كند، اما در صورت انجام موارد فوق، دفترچه جديد و با تاريخ اعتبار جديدبه فرد وظيفه ارائه خواهد شد. از زمان شروع بيمه خدمات درماني سربازان وظيفه تاكنون، بيش از يك ميليون و هفتصد هزار دفترچه درماني به سربازان وظيفه ارائه شده و در حال حاضر هم حدود نهصد هزار دفترچه درماني فعال در دست سربازان وظيفه و عائله ايشان قرار دارد.

 

– حق بيمه سربازان وظيفه به چه ميزاني است؟
حق بيمه سربازان وظيفه همانند بيم هشدگان عادي سازمان شامل دو بخش است: 1. حق بيمه پايه 2. حق بيمه مكمل. حق بيمه پايه به اين صورت است كه يك پنجم حق بيمه مصوب ساليانه دولت را به ازاء هر فرد، خود فرد وظيفه م يپردازد و چهار پنجم مابقي را دولت متقبل شده است. سربازاني كه پدرشان نظامي است و تحت بيمه خدمات درماني پدرشان هستند، جهت بيم هشدن در دوره سربازي مختار هستند و م يتوانند همچنان تحت پوشش بيمه پدرشان باشند و يا اينكه دفاتر بيمه قبلي را باطل و خود از طريق خدمت وظيفه مستقلاً بيمه شوند و دفترچه بيمه جديد بگيرند )سربازان داراي پدر نظامي بايد اين موضوع را در فرم خاصي كه در سازمان نظام وظيفه تكميل م يكنند، مشخص نمايند.( در خصوص حق بيمه مكمل كاركنان وظيفه بايد گفت
كه مبلغ حق بيمه مكمل وظيفهها هر ساله توسط ستاد كل نيروهاي مسلح به ساخد و نيروها ابلاغ و ملاك پرداخت خواهد بود كه با توجه به وضعيت درآمدي كاركنان وظيفه مبلغ حق بيمه مكمل كاركنان وظيفه بسيار كمتر از مبلغ حق بيمه كاركنان عادي نيروهاي مسلح ميباشد.

– بيمه سربازان وظيفه اي كه به مراكز غيرنظامي مأمور مي شوند، چگونه است؟
با توجه به اينكه سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح طرف قرارداد با بيم هگذاران اصلي شامل سپاه پاسداران، ناجا، ارتش، ستاد كل و وزارت دفاع است و امكان انعقاد قرارداد را با همة سازما نهاي كشور نداشته است، از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح، دستورالعمل خاصي به همة سازما نهايي كه سرباز مأمور م يپذيرند، ابلاغ شده و آنان مكلف هستند كه با انعقاد قرارداد با ساخد و ارسال اطلاعات همة سربازاني كه در اختيار گرفت هاند و پرداخت حق بيمه ايشان به سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، وظيف ههاي مذكور راتحت پوشش بيمه درمان قرار دهند. همة سربازان موظفند در زمان اتمام مدت دوره سربازي، دفترچه بيمه درماني خود را به ساخد ارائه و رسيد ابطال دريافت نمايند و يا آن را به مسئولين محل خدمت خود تحويل دهند تا آن دفترچه به سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح عودت داده شود.

– با تشكر از جنابعالي، اگر توضيح خاص ديگري لازم است، بفرماييد.
در اينجا لازم است از تمامي سازما نها و نيروها و نيز عزيزاني كه در اجرايي شدن بيمه كاركنان وظيفه نقش داشت هاند تشكر و قدرداني نمايم و از مديريت محترم مشمولين ستاد كل نيروهاي مسلح كه عهد هدار هماهنگي و اجرايي شدن اين كار مهم در سطح نيروهاي مسلح بوده و همچنين سازمان وظيفه عمومي ناجا كه بدون آنها اين سازمان نم يتوانست به اين مهم دست يابد تشكر ويژه م ينمايم و در پايان از تمامي كاركنان و عزيزان بخ شهاي ستادي و اجرايي سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح كه با تلاشي خستگ يناپذير اين كار مهم را به اجرا درآوردند قدرداني م ينمايم و اميد آن دارم كه با اين كار، سربازان وظيفه و عائله تحت پوشش آنها را ياري رسانده باشيم.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *