• حداقل تعداد کاراکتر های رمز انتخابی باید ۸ باشد.
    رمز عبور باید حداقل قدرت قوی داشته باشد.
    شاخص قدرت